Solution: Solidarité & Inclusion

Solution: Solidarité & Inclusion е неправителствена организация, базирана в Париж, която извършва образователни дейности за насърчаване на социалното сближаване чрез неформално образование.

Целта на асоциацията е да засили социалното приобщаване сред младите хора чрез предлагането на няколко вида дейности: насърчаване на междукултурния диалог, стимулиране на демократичното участие сред групи, изключени от социалната динамика, подобряване на меките и твърди умения на младежите, разработване на образователни програми за отваряне на съзнанието и укрепване на справедливата динамика между поколенията.

По-специално, Solution се фокусира върху следните области:

  • Интегриране на групите в неравностойно положение на пазара на труда
  • Предприемачеството като професионална възможност за хора с по-ограничени възможности
  • Осведоменост по отношение на околната среда чрез иновативни инструменти и ИКТ
  • Интегриране на младите мигранти в обществото
  • Овластяване на жените
  • Равенство между половете
  • Междупоколенчески диалог
  • Активно гражданство както на европейско, така и на местно ниво
  • Насърчаване на междукултурния диалог чрез многоезични уъркшоп-и

Solution работи в мултикултурна и сложна социална среда в източната част на Париж, където има повече от 70 различни етнически общности. По-младите пълнолетни лица там често се сблъскват с икономически затруднения, със социално и трудово изключване. Тези групи често са изолирани от извънкласните възможности за обучение, което може да им помогне да придобият нови умения и да позволи по-добрата им интеграция в обществото. Мисията на Solution е да предложи на тези хора неформални учебни дейности, обединяващи различни аудитории и стимулиращи междукултурния диалог и диалога между поколенията, Същевременно организацията насърчава придобиването на меки и твърди умения, полезни от професионална и социална гледна точка.

Existing user login and new user registration.

Existing user
New user

Login

Skip to content