Searchlighter Services

Searchlighter Services оперира като изследователска институция, работеща предимно в сферата на социалните науки. Тя често се ангажира с трансверсални цели в програми, които осигуряват социална справедливост и минимизират изключването.

Проектите на Searchlighter Services са насочени към улесняване на човешкото развитие, образованието, секторните иновации и трансфера на знания. В този контекст организацията се опитва да подобри прозрачността, отчетността, гражданските права и социалното сближаване в проектните дейности.

Searchlighter се ангажира с редица организации, в т.ч. такива в доброволческия сектор, социални предприятия, местни власти, публични органи, университети, организации с нестопанска цел, кооперации и благотворителни организации.

Изследователската дейност на организацията е насочена към измерване на степента, в която проектните резултати имат ясно изразена траектория към определените бенефициенти. В това отношение Searchlighter има специфичен опит в онлайн анкетирането като изследователска методология, както и в прилагането на рамки за осигуряване на качеството, мониторинга и проектната оценка.

Робин Бийкрофт е изследовател в областта на социалните науки и работи като директор по изследванията в Searchlighter.

Existing user login and new user registration.

Existing user
New user

Login

Skip to content