Mag Mutua per l’Autogestione

Mag Mutua per l’Autogestione е създадена във Верона през 1978 г. с цел самоуправление в сферите на индустрията, селското стопанство и услугите, оздравяването на предприятия в криза и проекти на общността в Италия.

С цел подпомагане създаването на организации в социалната икономика, Mag разработва различни инструменти за подкрепа за развитието на специфични умения, необходими за стартиране и управление на взаимни инициативи. По-конкретно, през последните години Mag се фокусира върху корпоративната социална отговорност, развивайки идеята за териториалната социална отговорност за изграждане на кооперативна икономическа екосистема в контекст, в т.ч. благодарение на развитието на бизнеса в общността.

Mag Verona е обучителна организация, акредитирана от регион Венето, с по-задълбочени компетенции по въпросите, свързани с предприемачеството, релационните и неформалните умения. Mag регулярно организира курсове за обучение по тези теми и провежда проучвания в сектора посредством своя специален център. В допълнение организацията разработва специфични насоки за конкретни работни позиции, както за отделни компании, така и за междуфирмен бизнес. Mag има и дългогодишен опит в управлението и отчитането.

Mag Mutua per l’Autogestione, в сътрудничество със свързаната с нея Mag Servizi Società Cooperativa, предлага консултантска дейност в областта на създаването, развитието и управлението на предприятия, предлагащи специфични услуги. От основаването си Mag е консултирала около 1000 фирми, работещи в широк спектър от сектори: социални грижи и услуги за социално подпомагане, образователни дейности, биологично земеделие, справедлива търговия, изкуства и култура, творчески занаяти, повторна употреба на материали, екологични дейности, етично и солидарно финансиране, посредничество при намирането на работа.

Mag също така е и трудов посредник (акредитиран от региона Венето) и подпомага жени и мъже, по-специално хора в неравностойно положение, да се интегрират на пазара на труда, в т.ч. чрез създаването на собствен бизнес, особено колективен такъв.

Освен това Mag Mutua оперира и като взаимен фонд и фонд за солидарност. Тази практика води началото си от създаването на Mag, когато организацията е събирала спестяванията на хората, за да насочи паричния поток в друга посока. От 2005 г. Mag работи и като офис за микрокредитиране, който финансира семейства и хора в затруднено положение, както и предприемачи с нов бизнес.

Към днешна дата съществуват около 500 социални предприятия, асоциации, кооперации, социални кооперации, обществени фондации, микропредприятия и други свързани предприятия, които работят в мрежа, като си сътрудничат с Mag и помежду си. Тези организации работят в различните сектори, споменати по-горе, и заедно с техните съдружници и останалите физически лица, наброяват около 2500 души, работещи в сферата на социалната икономика.

Мисията на MAG е: „Ние вярваме, че можем да изградим по-равнопоставено и справедливо общество, в което всеки има възможността да бъде протагонист и да отговаря за собственото си съществуване. Вярваме, че икономиката трябва да се адаптира към жените и мъжете, които могат да постигат мечтите си посредством самоуправление. По-доброто качество на живот се базира на взаимоотношения и мрежи на доверие, основани на взаимно уважение и ценности, които са по-важни от самата печалбата.

Existing user login and new user registration.

Existing user
New user

Login

Skip to content