DomSpain Consulting

DOM-Spain

DomSpain Consulting (DomSpain) е обучителна и консултантска компания, оперираща на национално и международно ниво, с богат опит в мрежите, управлението, изпълнението и мониторинга на проекти, финансирани от ЕС. Тя предлага разнообразие от услуги за публичния и частния сектор в Испания и активно участва в международни програмни схеми чрез добре изградена мрежа от партньори в чужбина.

Отделът за обучение на DomSpain разработва образователни програми в четири основни направления:

  • курсове и уъркшоп-и за възрастни участници, в т.ч. чужди езици, ИКТ, готварство, танци и семинари за личностно израстване
  • професионално обучение: ИКТ, чужди езици, пригодност за заетост, обучение в процеса на работа
  • обучения за преподаватели, насочени към подобряване на чуждоезиковите им компетенции, използването на дигитални инструменти и нови методи на преподаване, смесено обучение
  • допълнителни учебни дейности за ученици и родители, в т.ч. чужди езици, роботика, кодиране и безопасен интернет

В допълнение DomSpain си сътрудничи с организации на хора с увреждания, активни на регионално и национално ниво и пряко с хора със специални потребности. Организацията предлага извънкласни дейности по чужди езици и роботика за деца с образователни затруднения и нарушения в развитието, както и часове по ИКТ и езици за възрастни със специални образователни потребности.

В областта на ИКТ DomSpain предлага на организации, предприятия, публични органи и други субекти цялостни решения, които им помагат да гарантират киберсигурността си. Тя предоставя насоки и подкрепа на субекти като образователни центрове, публични органи, социални предприятия и неправителствени организации при дигитализиране на техните вътрешни работни процеси. В допълнение DomSpain реализира различни проекти на национално и международно ниво, включващи разработване на образователни платформи. Тя е съосновател на DLearn, европейска мрежа за дигитално обучение.

DomSpain се фокусира още върху укрепването на капацитета на малките предприятия и организации, както и върху доброволчеството и работата по социални въпроси. Организацията въвлича в своите дейности всички членове на общността, включително работодатели и държавни служители на всички нива.

Existing user login and new user registration.

Existing user
New user

Login

Skip to content