University of Ruse

RUlogo

Русенски университет „Ангел Кънчев“ е акредитиран автономен държавен университет в България с 8 факултета, 3 филиала (в крайдунавските градове Силистра и Видин и в град Разград) и Българо-румънски интеруниверситетски Европа център.

Създаден през 1945 г., понастоящем университетът предлага 49 бакалавърски, 90 магистърски и 43 докторски програми на около 10 000 студенти и докторанти. Обучението и научните изследвания в университета се провеждат от над 500 учени и изследователи, специалисти в съответната област:

  • ИКТ – компютърни системи и технологии; телекомуникационни системи, дигитален мениджмънт и иновации; софтуерно инженерство;
  • Инженерство – машинно-технологично инженерство, мехатроника, индустриално инженерство, електроенергетика, електроника и автоматика, аграрно инженерство, селскостопански и транспортни машини и технологии, промишлен дизайн; климатизация, хидравлика и газификация; екология и опазване на околната среда, управление на качеството и метрология; материалознание и технологии, двигатели и транспортна техника;
  • Технология и управление на транспорта, технологии и логистика на водния транспорт;
  • Природни науки и образование – компютърни науки, информатика и информационни технологии в бизнеса; математика и информатика; финансова математика; начално училищно образование, социална педагогика; български език и история; физика и информатика;
  • Бизнес мениджмънт, иновации и предприемачество, международни икономически отношения, публична администрация, икономика, маркетинг, европейски и глобални изследвания, многостепенно управление, индустриален мениджмънт;
  • Социални дейности; кинезитерапия; ерготерапия; акушерка; медицинска сестра;
  • Право;
  • Биотехнологии; химични технологии; хранителни технологии (клон Разград) и др.

Русенският университет „Ангел Кънчев“ e редовен член на Асоциацията на европейските университети (ЕUА), на Конференцията на ректорите на университетите от дунавските страни (DRC), на Вишеградската университетска асоциация и на Интеруниверситетски център – Дубровник. Eкипи на университета са включени в изпълнението на над 250 многостранни и двустранни международни договори по наука и образование и в споразумения по над 20 международни програми за сътрудничество с партньори от повече от 40 страни от Европа, Азия и Америка.

Русенският университет притежава съвременна материална база, оборудване и акредитирана структура за продължаващо обучение и повишаване на квалификацията и обучението. Университетът разполага и с кариерен център, сключил двустранни споразумения с множество работодатели и работодателски организации.

Висшето учебно заведение има богат транснационален и регионален опит в разработването, управлението и изпълнението на проекти (образователни, научни, изследователски и други видове проекти), в т.ч. и като водещ партньор.

Existing user login and new user registration.

Existing user
New user

Login

Skip to content