В ЕС се наблюдава всеобщо свиване на местната икономическа активност в отдалечените райони за сметка на концентрацията и в по-гъсто населените зони, което, разбира се, поражда по-висока безработица и бедност. Това допълнително причинява обезлюдяване на тези региони, като населението се концентрира в по-големите градски зони. Тази социално-икономическа пропаст води до неспособност големите райони да управляват предлаганите основни услуги, да подобряват или опазват околната среда (и да намаляват вредите, причинени от изменението на климата), общите ресурси и културните ценности.

Влошеният капацитет на териториите се дължи и на ограничените предприемачески компетенции на населението, които препятстват пълната реализация на потенциала им, най-вече на този на младите хора и жените. Крайният резултат е, че тези територии се оказват без ендогенен капацитет за участие в колективния живот и с влошени компетенциите за активно участие.

Едно от възможните решения на този проблем са предприятията в полза на общността (ПО). Това са социално-икономически субекти, които разчитат на производството на ползи за съответните общности чрез включването на гражданите в планирането, производството, финансирането и експлоатацията на дейностите. Следователно ПО са идеалните места, в които се проявяват възроденото участие и отговорното гражданство и те могат да се активизират.

Проектът ще инвестира в политики и инструменти, които улесняват тези процеси, като в същото време ще изпълнява и двояка цел – да насърчава пригодността за заетост на младите хора и жените и да адресира споделените местни нужди. Целта е да се осигури подкрепа за усвояването на умения, необходими за борба с обезлюдяването и обедняването на маргиналните райони чрез създаването на ПО.

Изпълнението на проекта ще доведе до следните резултати:

  1. Формуляр-образец за стартиране на ПО. Това ще бъде пътеводител за развитието на умения и активно подпомагане при стартирането на ПО, който ще включва инструмент за самооценка на уменията, обучителни насоки за подобряване на предприемаческите компетенции и оперативни модели за фазата на стартиране на предприятието.
  2. Портал за развитие на ПО. Това ще представлява достъпен и безплатен онлайн инструмент, който ще позволи да се внедрят и използват инструментите, посочени по-горе.

Следваната методология ще се основава на строго научен подход, който от гл. т. на преподаването ще дава предимство на интерактивните методики, както и на тези, свързани с ангажирането при отчитане на неформалните аспекти и тясна връзка на обучението с конкретното развитие. Предвижда се и експериментална фаза за валидиране на процесите.

Existing user login and new user registration.

Existing user
New user
Login form
Registration form

Login

Skip to content