Интелектуален резултат 1 – Пътеводител за стартиране на предприятие в обществен интерес

С цел подкрепа на потенциалните предприемачи на предприятията в обществен интерес е необходимо разработването на специфичен модел на обучение/менторство. Той ще включва конкретни насоки със съдържание и инструменти за обучение и ще бъде структуриран в 3 дейности:

А1 – Профил на компетенциите на групата предприемачи, ръководещи предприятието в обществен интерес, който включва:

  1. Решетка на конкретните умения, инструмент за оценка и самооценка за идентифициране на пропуските в компетенциите.
  2. Матрица за сравнение с европейските инструменти за умения

A2 – Програма за обучение за развитие на ключови умения за стартиране на предприятие в обществен интерес:

  1. Умения за анализ на местните блага и за разпознаване на тяхната роля в процеса;
  2. Релационни/трансверсални умения, необходими за направляване на процесите на гражданско участие и участие на общността, както и за самостоятелно активизиране;
  3. Трансверсални предприемачески умения, особено по отношение на способността за участие и за преодоляване на бариерата, породена от страха от поемане на риск, който е един от ограничаващите елементи.

А3 – Инструменти за подкрепа за стартиране на ПО, адаптирани към особеностите на този тип икономически и социални субекти – канава на бизнес модел и бизнес план.

Инструментите, разработени в рамките на интелектуален резултат 1, ще улеснят развитието на нови предприятия в обществен интерес и ще допринесат за овластяването на участващите субекти, особено по отношение на способността им за интеграция в съответните общности и за активно участие в местния и европейския демократичен живот.

От методологична гледна точка възможността за трансфер ще се гарантира посредством лесното и гъвкаво структуриране на резултата, като целта ще бъде той да се използва максимално самостоятелно и без необходимост от участието на медиатор. Що се отнася до каналите, възможността за трансфер ще бъде подобрена чрез достъпността на материалите посредством платформата, разработена в рамките на интелектуален резултат 2.

Интелектуален резултат 2 - Портал за развитие на ПО

За улесняване използваемостта и възможността за трансфер на инструментите, разработени в рамките на интелектуален резултат 1, те ще бъдат интегрирани в онлайн портал, който ще позволи на желаещите предприемачи от общността да се възползват от моделирания пътеводител за създаване на ПО. Той ще работи като дигитално ръководство за стартиране на ПО, показващо отделните стъпки в процеса в ясна последователност.

Existing user login and new user registration.

Existing user
New user
Login form
Registration form

Login

Skip to content